Salgs- og Leveringsbetingelser for Flisemagasinet

Husk altid:

  • Fliserne skal kontrolleres i dagslys inden montering
  • Fliser med synlige fejl, herunder glas-, dimensions og farveforskelle m.m. skal frasorteres
  • Der kan ikke reklameres over defekte fliser efter montering

Anvendelse og gyldighed

Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, med mindre disse betingelser udtrykkeligt er ændret ved skriftlig aftale. Enhver afvigelse fra nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, angivet af køber ved ordreafgivelse eller lignende, vil være ugyldigt parterne imellem. Flisemagasinet ApS kan derfor kun afvige nedenstående grundet underskrevet accept.

Tilbud og accept

Skriftlige tilbud afgivet af Flisemagasinet ApS er gældende i 30 dage efter tilbuddets datering. Flisemagasinet ApS tager dog forbehold for mellemsalg. Tilbud afgivet mundtlig skal antages med det samme. Købers accept af tilbuddet skal være i Flisemagasinets ApS hænde inden for given periode. 

En ordre er først bindene ved købers accept, i form af underskrift, eller elektronisk godkendelse. Såfremt køber måtte have indsigelser mod ordrebekræftelsens indhold, skal indsigelsen være fremsat overfor Flisemagasinet ApS senest 1 dag efter bekræftelsesdato. I modsat fald anses ordrebekræftelsen bindene overfor køber.

Priser

Alle anførte priser i Flisemagasinet ApS er inklusiv moms, leveringsomkostninger samt andre offentlige af/udgifter. 

Flisemagasinet ApS tager dog forbehold for prisstigninger. Udgifter til alternative fragtmuligheder vil blive pålagt køber. Dog vil sådan en løsning altid være tilføjet i den accepteret købsaftale mellem køber og sælger.

Betalingsbetingelser

Betaling er netto kontant. Ved kreditbetingelser efter forfald, er Flisemagasinet ApS berettiget til at beregne rente 2% af saldo pr. påbegyndt måned. Flisemagasinet ApS er ligeledes berettiget til at opkræve gebyr ved udsendelse af betalingspåmindelse. Flisemagasinet er berettiget til at stille krav om forudbetaling, kontantbetaling eller sikkerhedsstillelse, fuldt afhængig af ordrens karakter. 

Hvis købers betalingsevne forringes i en væsentlig grad efter aftalens indgåelse samt inden og efter levering, bevarer Flisemagasinet ApS sig fuld ejendomsret over leverancen, indtil hele købesummen er betalt af køber. Ved manglende rettidig betaling kan evt. aftalt og ydet rabat bortfalde.

Leveringstider

Ved leveringsangivelse på ordre, skal oplyste tidsplaner kun anses som skønnet leveringstider. I tilfælde af forsinkelser er Flisemagasinet ApS ikke forpligtiget til at udbetale erstatning af fremkommende problemer grundet dette. Flisemagasinet ApS er ligeledes ikke forpligtiget til at afholde merudgift ved anden form for erstatning anskaffelse. Køber kan ikke ophæve aftalen, medmindre at forsinkelsen anses som væsentlig.

Levering risiko ved overdragelse

Levering sker AB. Flisemagasinets lagre. Risikoen overgår således køber ved overdragelse af leverancen. Er der truffet aftale om, Flisemagasinet ApS direkte forsendelse af varen, leveres varen så nær brugsstedet, som en fuld lastet lastvogn 13,6 m kan køre. 

Varen anses i så tilfælde for leveret på tidspunktet for aflæsning på den aftalte modtagerplads. Såfremt køber ikke kan eller vil aftage leverance til aftalt eller faktisk leveringstermin, vil risikoen overgå til køber, på det tidspunkt hvor levering kunne have fundet sted. 

Flisemagasinet ApS kan i situationer, hvor køber undlader at aftage leverancen til aftalt tid, er berettiget til at oplagre og forsikre leverancen for købers regning. Undlader køber at afhente leverancen - trods skriftlige påkrav - er Flisemagasinet ApS berettiget at sælge denne bedst muligt. Køber er herunder pligtig til at erstatte Flisemagasinet ApS tab i anledning af dækningssalget.

Mangler og mangleafhjælpning

Det påhviler køber straks ved modtagelsen og forinden det solgte tages i brug, nøje at gennemgå leverancen såvel med hensyn til kvalitet som med hensyn til mængde. Såfremt køber måtte finde, at leverancen er mangelfuld, skal han straks og inden 2 dage fra leveringstidspunktet fremsætte skriftlig reklamation over for Flisemagasinet ApS, med nøjagtig angivelse af manglens karakter og omfang. Såfremt køber ikke inden den angivende frist fremsætter skriftlig reklamation, fortaber køber sin reklamationsret. 

I tilfælde af reklamation må varen ikke tages i anvendelse, førend Flisemagasinet ApS har haft lejlighed til at undersøge leverancen for den påståede mangel. I det omfang Flisemagasinet ApS måtte konstatere, at der forligger en mangel ved leverancen, er Flisemagasinet ApS berettiget til at omlevere. Køber kan ikke gøre krav gældende af nogen art i anledning af forsinkelse opstået ved omlevering. For omleverede varer sker leverancen på samme vilkår og under samme forudsætninger som den oprindelige leverance. Omleveringen sker dog for Flisemagasinet ApS regning og risiko, medmindre andet er aftalt. 

Reklamationer over transportskader og synlige fejl vil kun blive accepteret, såfremt reklamationer påtales straks til fragt føreren, samt reklamationen skrives på fragtbrevet med tydelig angivelse af karakter.​

​Mål og tolerancer

Natursten: Følgende tolerancer må accepters på tykkelse/størrelse. +/- 10% (på kløvede materialer evt. mere) Antik marmor 10x10 regnes 90 stk. pr. m2.

Keramik: Flisemagasinet ApS henviser til producenternes tolerancer. Flisemagasinet ApS gør opmærksom på at keramiske produkter kan veksle i farve og størrelser. Varen skal kontrolleres inden opsætning/ nedlægning for evt. fejl i farve og struktur.

Mosaik: Mosaik kan være håndlavet. Derfor kan der forekomme synlige variationer. Mosaik skal typisk monteres med hvid fliseklæb.

Naturstens egenarter

Følgende egenarter berettiger ikke til reklamationer, hvis de er behandlet fagmæssigt korrekt:

Granittyper m/ ensartet mønster - disse kan have naturpletter (op til 15 cm2 i størrelsen) Naturpletter ses som en større ensfarvet plet i mønstret, afhængig af kontrasten mellem pletternes eller årenes farve og pladens bundfarve. Svindrevner kan forekomme.

”Elefantfødder ” - disse ses som en mat plet på den polerede plade, og disse kan ikke poleres op.

Granittyper m/ årede og flammede mønstre - i disse typer kan der forekommevæsentlige farve og strukturvariationer; også på den enkelte plade.

Svindrevner kan forekomme.

Brunlige årer kaldet ”glasåre” er en naturlig forekomst i visse stentyper, især Mocca Crema. Disse må ikke forveksles med revner og berettiger ikke til reklamation.

Visse stentyper er dannet således. At den poleret overflade fremstår med mindre felter eller årer der ikke skal blankpoleres.

Naturens egenarter som i f.eks. sandhuller, porøse overflader og koncentrationer af farvepigment, der fremstår som plettet, er en naturlig del af natursten og berettiger ikke til reklamation.

Returvarer

Flisemagasinet ApS tager ikke skaffevarer retur, uden skriftlig aftale. Lagervarer tages retur i ubrudt og intakt emballage imod et gebyr på 20 % af den oprindelige faktureringspris. Brugte og specialproducerede varer tages aldrig retur.

Ansvarsbegrænsning

Flisemagasinet ApS er ikke ansvarlig for indirekte tab af nogen art, såsom driftstab, avancetab, tabt arbejdsfortjeneste eller ethvert andet lignende økonomisk konsekvens tab. Flisemagasinet ApS.

Kan ikke gøres ansvarlig for nogen skade eller nogen mangel, der er en følge af købers skødesløse, ukorrekte eller uhensigtsmæssige anvendelse eller behandling af leverancen.

Flisemagasinet ApS kan ikke gøres ansvarlig overfor tredjemand. Flisemagasinet ApS yder ikke selvstændig garanti på vareleverancer.

Flisemagasinet ApS videreformidler alene producentgaranti til køber. Sælger påtager sig intet ansvar for eventuel vederlagsfri, mundtlig vejledning, måltagning eller beregning m.v. som en medarbejder måtte yde i forbindelse med køb af sælgers produkter. Køber henvises til at følge eventuelle brugsvejledninger, kataloger og brochure, der er leveret /tilgængelig med varen, eller til selv at indhente fornødne oplysninger om anvendelsesområdet samt korrekt anvendelsesområde for det købte.

Flisemagasinet ApS påtager sig intet ansvar for indholdet af kataloger mm. fra sælgers leverandør.

Produktansvar

Flisemagasinet ApS kan kun gøres ansvarlig for personskade, hvis det kan bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af Flisemagasinet ApS eller andre, som Flisemagasinet ApS har ansvaret for. Erstatning for personskade kan aldrig overstige det i dansk ret til enhver tid gældende erstatningsniveau. Flisemagasinet ApS er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, der indtræder efter, at risikoen for leverancen er overgået til køber. Flisemagasinet ApS er ej heller erstatningsansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af køberen, eller på produktet, hvor disse indgår. Køber skal holde Flisemagasinet ApS skadesløs i den udstrækning Flisemagasinet ApS måtte blive pålagt erstatningsansvar overfor tredjemand for sådant tab og sådan skade som Flisemagasinet ApS ikke er ansvarlig for i medfør af ovennævnte bestemmelser.

Force majeure

Flisemagasinet ApS er under alle omstændigheder ansvarsfri for manglende eller forsinket opfyldelse af aftalen, når forsinkelse eller den manglende opfyldelse skyldes udefra kommende forhold, som Flisemagasinet ApS ikke har haft indflydelse på, eller på tidspunkt hvor aftalens indgåelse ikke kunne forudse (force majeure). Force majeure vil navnlig foreligge i tilfælde af Naturkatastrofer, krig, optøjer, borgerlige uroligheder, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang.

Levering til den således udskudte leveringstid anses i enhver henseende for rettidig.

Lovvalg og værneting​

Enhver tvist parterne imellem skal afgøres efter dansk ret og lovgivning. Med retten i Aalborg som værneting.

Flisemagasinet ApS

Stenbukken 20, 9200 Aalborg SV

Telefon: 96 32 39 00

Åbningstider

Mandag - Fredag kl. 10.00 - 17.30

Lørdag kl. 10.00 - 14.00​

Butikken holder lukket i uge 30

Flisemagasinet ApS
Stenbukken 20
9200 Aalborg SV